154kV 477 MCM SARIYAR-BOLU E.İ.H. DR.36-DR.37 ARASI DEPLASE

154kV 477 MCM SARIYAR-BOLU E.İ.H. DR.36-DR.37 ARASI DEPLASE